Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
CETTRA, s. r. o. Menu

Vyhláška č. 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

2. 4. 2014

69

VYHLÁŠKA

ze dne 2. dubna 2014

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) k provedení § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky věcných prostředků požární ochrany uvedených v odstavci 2, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věcných prostředků požární ochrany do vybavení jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně1).

(2) Věcným prostředkem požární ochrany pro účely této vyhlášky je:

a) terminál používaný v digitální rádiové síti PEGAS, který odpovídá standardu TETRAPOL,

b) radiostanice používaná v analogových rádiových sítích požární ochrany (dále jen „radiostanice“), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) přenosná motorová stříkačka, jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

d) autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolační dýchací přístroj“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

e) přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech (dále jen „přilba“), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

f) ochranný oděv pro hasiče (dále jen „zásahový oděv I“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

g) ochranný oděv pro hasiče pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (dále jen „zásahový oděv II“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

h) doplněk zásahového oděvu I a II (dále jen „doplněk“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

i) pracovní stejnokroj II, jehož technické podmínky jsou uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce, a

j) spodní prádlo pro hasiče (dále jen „spodní prádlo“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Vybrané technické podmínky uvedené v přílohách k této vyhlášce se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí podle jiného zákona2), oznámenou ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů, podle této vyhlášky.

§ 2

Přechodné ustanovení
Pro věcné prostředky požární ochrany uvedené v § 1 odst. 2, zařazené do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené vyhláškou č. 255/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 3

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

2. Vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

3. Vyhláška č. 102/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.


§ 4

Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 5

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY RADIOSTANICE

1. Základnová radiostanice, která je určena pro rádiové spojení zejména s radiostanicemi požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 99,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 10 W,

g) NF výkon vestavěného reproduktoru při zkreslení ≤ 5 % nejméně 3 W,

h) možnost připojení přídavného reproduktoru,

i) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,

j) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

k) možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích,

l) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

m) užití funkce SCAN včetně možnosti definice priority a možnosti dočasného vyřazení zarušeného kanálu.

2. Přenosná radiostanice pro mužstvo, která je určena pro rádiové spojení při zásahu a ostatních činnostech jednotek požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 16,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 5 W; u radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je VF výkon stanoven na 1 W bez požadavku na možnost programového nastavení v nejméně 2 úrovních,

g) NF výkon při zkreslení ≤ 5 % nejméně 500 mW,

h) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

i) krytí nejméně IP 54,

j) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C,

k) možnost přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče,

l) možnost ovládání hlasem (VOX),

m) možnost zamčení klávesnice, pokud jí je radiostanice vybavena.

3. Přenosná radiostanice pro velitele, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 99,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146-174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 5 W; u radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je VF výkon stanoven na 1 W bez požadavku na možnost programového nastavení v nejméně 2 úrovních,

g) NF výkon při zkreslení ≤ 5 %, nejméně 500 mW,

h) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,

i) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

j) možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích,

k) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

l) užití funkce SCAN včetně možnosti definice priority a možnosti dočasného vyřazení zarušeného kanálu,

m) krytí nejméně IP 54,

n) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C,

o) možnost přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče,

p) možnost ovládání hlasem (VOX),

q) možnost zamčení klávesnice, pokud jí je radiostanice vybavena.

Vozidlová radiostanice, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 99,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 10 W,

g) NF výkon vestavěného reproduktoru při zkreslení ≤ 5 % nejméně 3 W,

h) možnost připojení přídavného reproduktoru,

i) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,

j) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

k) možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích,

l) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

m) užití funkce SCAN včetně možnosti definice priority a možnosti dočasného vyřazení zarušeného kanálu,

n) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C.

Štítky: Podpora